สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. ... ข้อมูลพื้นฐาน จังหวัดลำพูน / สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน. - ลำพูน : สำนักงาน, 2560-. - เล่ม : แผนที่, แผนภูมิ.

ห้องสมุดมี: 2560

Y62M01BKTCL


สถิติอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม--สถิติ--ลำพูน

338.09593 / ส691ส ล.พ.