วิริยา จงรักษ์สัตย์

รายงานการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการรายงานข้อมูลสังคมและสิ่งแวดล้อมกับผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่มดัชนีเซท 100 = Relationships between the social and environmental reporting and financial performance of firms listed on the Stock Exchange of Thailand in the SET 100 index group ความสัมพันธ์ระหว่างการรายงานข้อมูลสังคมและสิ่งแวดล้อมกับผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่มดัชนีเซท 100 / โดย วิริยา จงรักษ์สัตย์. - เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2560. - ก-ฑ, 120 หน้า : แผนภูมิ + ซีดี-รอม 1 แผ่น. - รายงานวิจัย (มหาวิทยาลัยพายัพ) ; ฉบับที่ 371 . - รายงานวิจัย (มหาวิทยาลัยพายัพ) ; ฉบับที่ 371 .

ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2557.

Y62M09BKTCL


ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การธุรกิจ--งานวิจัย
การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม--งานวิจัย

658.408 / ว694ร