พรรณนุช ชัยปินชนะ

รายงานการวิจัยเรื่อง การจัดการความเสี่ยงของธุรกิจนำเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ = Risk management for tour business in Chiang Mai Province การจัดการความเสี่ยงของธุรกิจนำเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ / โดย พรรณนุช ชัยปินชนะ, ณัฏฐ์ปาลิดา ศรีคำหน้อย. - เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2560. - ก-ฌ, 130 หน้า : แผนภูมิ + ซีดี-รอม 1 แผ่น. - รายงานวิจัย (มหาวิทยาลัยพายัพ) ; ฉบับที่ 370 . - รายงานวิจัย (มหาวิทยาลัยพายัพ) ; ฉบับที่ 370 .

ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2559.


การบริหารความเสี่ยง--งานวิจัย
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว--งานวิจัย--เชียงใหม่

338.47910681 / พ264ร