สุธีรัชสิน จันทร์แย้มธรา

การสร้างชุดการสอนคีย์บอร์ดเบื้องต้นสำหรับการรวมวงดนตรีลูกทุ่ง : กรณีศึกษาโรงเรียนจ่านกร้อง จังหวัดพิษณุโลก = Constructing basic keyboard teaching package for Thai country music ensemble : a case study of Janokrong School, Phitsanulok / สุธีรัชสิน จันทร์แย้มธรา. - 2559. - ก-ซ, 180 หน้า : ภาพประกอบ, โน๊ตเพลง.

มี CD-ROM ประกอบ 1 แผ่น.

พร้อมด้วย: ซีดี MP3 ประกอบการเรียนคีย์บอร์ดเบื้องต้นสำหรับการรวมวงดนตรีลูกทุ่ง

วิทยานิพนธ์ (ดศ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2559.


มหาวิทยาลัยพายัพ. วิทยาลัยดุริยศิลป์ --วิทยานิพนธ์


คีย์บอร์ด (เครื่องดนตรี)--การสอนด้วยสื่อ
วงดนตรีลูกทุ่ง

780 / ส786ก 2559