อีสแมน, พอล.

เลขานุการภาคปฏิบัติและการบริหารธุรกิจ / โดย พอล อีสแมน และ ณัฐนีติ์ เพ็ญไพโรจน์ - กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2530 - 136 หน้า


เลขานุการ

651.374 / อ774ล