นันท์นภัส เกิดกิจ

รายงานวิชาการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเรื่อง การปฏิบัติงานและการเอาใจใส่ลูกค้าภายในแผนก Food and Beverage ภายในสถานประกอบการคือ โรงแรมอนันตรา เชียงใหม่ รีสอร์ท การปฏิบัติงานและการเอาใจใส่ลูกค้าภายในแผนก Food and Beverage ภายในสถานประกอบการคือ โรงแรมอนันตรา เชียงใหม่ รีสอร์ท ชื่อเรื่องจากสัน: รายงานวิชาการสหกิจศึกษา: เรื่องการปฏิบัติงานและการเอาใจใส่ลูกค้าภายในแผนก Food and Beverage / โดย นันท์นภัส เกิดกิจ. - เชียงใหม่ : สาขาวิชาการจัดการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ, 2561. - ก-ช, 58 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ + ซีดีรอม 1 แผ่น.


มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาการจัดการโรงแรม --สหกิจศึกษา