ฐิตินาถ กันทาสุวรรณ

รายงานวิชาการการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเรื่อง "มาตรฐานการปฏิบัติงานภายในครัว ในโรงแรมระดับ 5 ดาว" ภายในสถานประกอบการคือ โรงแรมอนันตรา เชียงใหม่ รีสอร์ท มาตรฐานการปฏิบัติงานภายในครัว ในโรงแรมระดับ 5 ดาว ภายในสถานประกอบการคือ โรงแรมอนันตรา เชียงใหม่ รีสอร์ท / โดย ฐิตินาถ กันทาสุวรรณ. - เชียงใหม่ : สาขาวิชาการจัดการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ, 2561. - 46 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ + ซีดีรอม 1 แผ่น.


มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาการจัดการโรงแรม --สหกิจศึกษา