กมล ชูทรัพย์.

การจัดองค์การธุรกิจ / โดย กมล ชูทรัพย์ และ เสถียร เหลืองอร่าม - พิมพ์ครั้งที่ 2 - กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2515 - 245 หน้า


การจัดการสำนักงาน
การจัดการธุรกิจ

651.3 / ก132ก 2515