อุดม เชยกีวงศ์.

การบริหารธุรกิจเบื้องต้น (เพื่อการสหกรณ์) / โดย อุดม เชยกีวงศ์ และ อนุรักษ์ สุวรรณลภาพร - กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2526- - 102 หน้า


การจัดการธุรกิจ

650 / อ785ก