ส่องเศรษฐกิจ CLMV : ประเด็นเด่นและนัยต่อไทย / กิริยา กุลกลการ ... [และคนอื่นๆ]. - กรุงเทพฯ : โครงการ "จับตาอาเซียน" (ASEAN Watch) สกว., 2561. - ก-ณ, 367 หน้า. - ชุดโครงการ จับตาอาเซียน . - ชุดโครงการ จับตาอาเซียน .

ภาวะเศรษฐกิจกลุ่มประเทศ CLMV -- ประชากรและแรงงานของกัมพูชา -- การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของ สปป.ลาว -- การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในภาคทรัพยากรธรรมชาติของเมียนมา -- นโยบายและการพัฒนาอุตสาหกรรมของเวียดนาม -- บทสรุป.

Y61M11BKTCL

9786164170728


การลงทุนของต่างประเทศ--เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ


กลุ่มประเทศอาเซียน--การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ

337.159 / ส474