บราลี ปัญญาวุธโธ

หลักการและการประยุกต์เภสัชจลนศาสตร์คลินิก / บราลี ปัญญาวุธโธ. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : โอ. เอส. พริ้นติ้ง เฮ้าส์, 2561. - 126 หน้า : ภาพประกอบ.

หลักการพื้นฐานทางเภสัชจลนศาสตร์ -- หลักการทางเภสัชจลนศาสตร์-เภสัชพลศาสตร์คลินิก -- เภสัชจลนศาสตร์บูรณาการ -- ความผันแปรทางเภสัชจลนศาสตร์ -- เภสัชจลนศาสตร์แบบไม่เป็นเส้นตรง -- เภสัชพลศาสตร์.

Y62M01BKTCL

9786164552432


Pharmacokinetics
เภสัชจลนศาสตร์

QV38 / บ213ห 2561