สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์

การสร้างมาตรวัดสำหรับการวิจัยที่ถูกต้องและได้มาตรฐานสากล = Universal standard procedures for concept measurement / สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์. - กรุงเทพฯ : สามลดา, 2558. - 15, 147 หน้า : แผนภูมิ.

ความสำคัญของมาตรวัด -- ความหมายของมาตรวัด -- ความสำคัญของคุณภาพของการสร้างมาตรวัด -- ความรู้ที่จำเป็นสำหรับการสร้างมาตรวัด -- การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างมาตรวัด -- การแปลงรายการข้อความ -- ข้อผิดพลาดด้านการวัดที่เกิดขึ้นในการเก็บข้อมูล -- การสร้างมาตรวัดกับกรอบแนวความคิดสำหรับการวิจัย -- สิบแปดขั้นตอนและกิจกรรมของการสร้างมาตรวัดที่ถูกต้องและได้มาตรฐานสากล -- รายละเอียดของแต่ละขั้นตอนทั้งสิบแปดขั้นตอน -- สิบสามประเภทของความถูกต้องของมาตรวัด -- ความแม่นตรง -- ห้าประเภทของความเชื่อถือได้ของมาตรวัด -- ภาพรวมของการวัดในเชิงทฤษฎีการวัด -- ข้อผิดพลาดของการสร้างมาตรวัดซึ่งเกิดจากการปฏิบัติงานในภาคสนาม.

Y61M11BKTCL

9786163827739


วิจัย

001.42 / ส761ก