วิเชษฐ์ โรจนสุกาญจน

การบัญชีเครื่องมือทางการเงิน / เขียนโดย วิเชษฐ์ โรจนสุกาญจน, ศิลปพร ศรีจั่นเพชร. - กรุงเทพฯ : ทีพีเอ็น เพรส, 2561. - 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) : แผนภูมิ.

ความเป็นมาของมาตรฐานกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน -- การแสดงรายการเป็น "หนี้สินหรือส่วนของเจ้าของ" -- การจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน -- การวัดมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน -- การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน -- การตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน -- การบัญชีป้องกันความเสี่ยง -- การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน -- วันที่ถือปฏิบัติและการเปลี่ยนแปลง.


Y61M11BKTCL

9786164687790


การบัญชี

657 / ว558ก