จตุรงค์ บุณยรัตนสุนทร

การค้ามนุษย์ : สถานการณ์ ปัญหา และการช่วยเหลือผู้เสียหาย / จตุรงค์ บุณยรัตนสุนทร. - กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน, 2561. - ก-ท, 324 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.

สถานการณ์การค้ามนุษย์ -- การค้ามนุษย์และอาชญากรรมข้ามชาติในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ -- กฎหมายและมาตรการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย -- ปัญหาอุปสรรคและมาตรการที่เหมาะสมในการดำเนินคดีอาญาการค้ามนุษย์ -- องค์กรและเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย -- กลไกการคัดกรองและการเยียวยาผู้ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ของประเทศไทย -- แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน -- วิธีการประเมินสภาวะทางกายและทางจิตใจผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์.

Y61M11BKTCL

9786164073135


การค้ามนุษย์--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ

345.025 / จ138ก