กฤษณพันธุ์ สุพรรณโรจน์.

การประมวลข้อมูลทางการบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ = / กฤษณพันธุ์ สุพรรณโรจน์, กิตติ บุนนาค - พิมพ์ครั้งที่ 4 - [กรุงเทพฯ] : ฝ่ายตำราและอุปกรณ์การศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2532 - 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ)

9745945013


คอมพิวเตอร์กับการบัญชี.
การบัญชี

657.0285 / ก281ก 2532