อุทัย ปริญญาสุทธินันท์

การพัฒนาชุมชน : แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนา ประเด็นปัจจุบัน และกรณีศึกษา / อุทัย ปริญญาสุทธินันท์. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561. - 410 หน้า : แผนภูมิ.

ส่วนที่ 1. ว่าด้วยชุมชน. 1, ชุมชน. 2, พลวัตชุมชน. 3, สิทธิชุมชน -- ส่วนที่ 2. ว่าด้วยการพัฒนา. 4, การพัฒนา -- ส่วนที่ 3. ว่าด้วยการพัฒนาชุมชน. 5, การพัฒนาชุมชน. 6, จิตสาธารณะและอาสาสมัคร. 7, ผู้หญิง. 8, องค์กรที่ไม่แสวงหากำไร. 9, การปรับประยุกต์ทฤษฎี -- ภาคผนวก. ก, พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558. ข, พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550. ค, พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550. ง, พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550. จ, พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558. ฉ, พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551.

Y62M01BKTCL

9789740337959


การพัฒนาชุมชน
ชุมชน

307.14 / อ819ก