ดำรัสศิริ ศิลปวัฒนานันท์

วิจัยธุรกิจ = Business research ชื่อเรื่องบนปก: เอกสารประกอบการสอนรายวิชา วิจัยธุรกิจ (กจ.321) / เรียบเรียงโดย ดำรัสศิริ ศิลปวัฒนานันท์. - เชียงใหม่ : สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ, 2558. - ก-บ, 247 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.

หลักพื้นฐานการวิจัยธุรกิจ -- การกำหนดปัญหาและการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง -- การออกแบบแผนแบบการวิจัยและการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยธุรกิจ -- การกำหนดตัวแปรและการตั้งสมมติฐาน -- การกำหนดประชากรและตัวอย่าง -- การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยธุรกิจ -- การจัดเตรียมและการประมวลผลข้อมูล -- การวิเคราะห์และแปรผลข้อมูล -- การเขียนรายงานการวิจัยธุรกิจ.

Y62M01BKTCL


ธุรกิจ--วิจัย

650.072 / ด512ว