สมบัติ ธำรงสินถาวร

การตลาดเชิงสัมพันธ์ : แนวคิดพื้นฐานสำหรับการทำวิจัย = Relationship marketing : basic concepts for research / สมบัติ ธำรงสินถาวร. - ชลบุรี : สาขาวิชาการตลาด คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา, 2561. - 181 หน้า : แผนภูมิ.

แนวคิดการตลาดเชิงสัมพันธ์ -- ความสัมพันธ์และการพัฒนาความสัมพันธ์ -- การตลาดเชิงสัมพันธ์และการตลาดธุรกรรม -- ลูกค้าระยะยาวและการสร้างผลกำไร -- ตัวแปรผลลัพธ์ของความสัมพันธ์ระยะยาว -- ตัวแปรความสัมพันธ์ระยะยาว -- ตัวแบบความสัมพันธ์ระยะยาว -- อนาคตของการตลาดเชิงสัมพันธ์.

Y62M01BKTCL

9786164559271


วิจัยการตลาด
การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
ความสัมพันธ์กับลูกค้า

658.812 / ส255ก