ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเงินและการลงทุน / ผู้เขียน, ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน - กรุงเทพฯ : ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2560. - 9, 317 หน้า : แผนภูมิ. - หลักสูตรแนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป . - หลักสูตรแนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป .

ส่วนที่ 1. ปัจจัยแวดล้อมของการลงทุน. 1, ปัจจัยแวดล้อมของการลงทุนและตลาดการเงิน. 2, ตราสารการเงินและการตัดสินใจลงทุน -- ส่วนที่ 2. ประเด็นสำคัญของการลงทุน. 3, อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์. 4, อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของกลุ่มหลักทรัพย์. 5, การวิเคราะห์เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม. 6, การวิเคราะห์บริษัท. 7,- การวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยใช้ปัจจัยทางเทคนิค. 8, การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ.

Y62M02BKTCL

9786164150294


การลงทุน