ปกรณ์ พลาหาญ

แคลคูลัสสำหรับผู้ไม่เก่งคณิตศาสตร์ : แคลคูลัสเชิงอนุพันธ์ / ปกรณ์ พลาหาญ, เอนก จันทรจรูญ. - กรุงเทพฯ : ชมรมเด็ก, 2561. - 532 หน้า.

ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน -- อนุพันธ์ของฟังก์ชัน -- อนุพันธ์ของฟังก์ชันอดิศัย -- การประยุกต์อนุพันธ์.

Y62M02BKTCL

9786168169056


แคลคูลัสเชิงอนุพันธ์

515.33 / ป117ค