ไวเก้น, แอนเดรียส

รู้อะไรไม่สู้ รู้ดาต้า = Data for the people : how to make our post-privacy economy work for you Data for the people : how to make our post-privacy economy work for you / Andreas Weigend ; ดาวิษ ชาญชัยวานิช, แปล. - พิมพ์ครั้งที่ 1, 2. - กรุงเทพฯ : บันลือบุ๊คส์, 2562. - 14, 347 หน้า.

การเป็นผู้มีความรู้ทางด้านข้อมูล -- บุคลิกกับบุคลิกเฉพาะ -- การเชื่อมต่อและการสนทนา -- บริบทและเงื่อนไข -- มองเห็นการควบคุม -- การเข้าควบคุม -- สิทธิในความเป็นจริง.

Y62M04BKTCL

9786162984402


สังคมข่าวสาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ--แง่สังคม.
เครือข่ายสังคมออนไลน์
สิทธิส่วนบุคคล

303.4833 / ว965ร