อรนุช พฤฒิพิบูลธรรม

การปรับตัวในวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม) : ความรู้ในการปรับตัวเพื่อการทำงานและการอยู่อาศัย / อรนุช พฤฒิพิบูลธรรม. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2561. - ก-ท, 439 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่, แผนภูมิ.

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับราชอาณาจักรกัมพูชา -- ความรู้ความเข้าใจในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว -- ความรู้ความเข้าใจในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ -- ความรู้ความเข้าใจในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม.

Y62M06BKTCL

9789742319793


การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม


ลาว--ความเป็นอยู่และประเพณี
ไทย--ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับต่างประเทศ
กัมพูชา--ความเป็นอยู่และประเพณี
พม่า--ความเป็นอยู่และประเพณี
เวียดนาม--ความเป็นอยู่และประเพณี

303.482 / อ329ก