พุทธเลิศหล้านภาลัย, พระบาทสมเด็จพระ

บทละครนอกเรื่อง สังข์ทอง ; ไชยเชษฐ์ ; ไกรทอง ; มณีพิชัย ; คาวี / พระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย. - กรุงเทพฯ : มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2558. - 21, 522 หน้า : ภาพประกอบ.

จัดพิมพ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558.

Y62M11BKTCL

9786169250005


บทละครไทย
วรรณคดีไทย

895.912 / พ835บ