ศาลรัฐธรรมนูญ ยึดหลักนิติธรรม ค้ำจุนประชาธิปไตย ห่วงใยสิทธิและเสรีภาพของประชาชน - กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2560. - 5, 372 หน้า. - รวมบทความทางวิชาการสำนักศาลรัฐธรรมนูญ ; ชุดที่ 15 . - รวมบทความทางวิชาการสำนักศาลรัฐธรรมนูญ ; ชุดที่ 15 .

Y62M11BKTCL

9786168033104


ศาลรัฐธรรมนูญ--ไทย
รัฐธรรมนูญ--ไทย
การมีส่วนร่วมทางการเมือง
ประชาธิปไตย
สิทธิของพลเมือง

342.593 / ค365