วารี หะวานนท์

การบัญชีธนาคาร : การปฏิบัติงานธนาคารพาณิชย์ / วารี หะวานนท์. - กรุงเทพฯ : ชวนพิมพ์, 2522. - 505 หน้า.


การบัญชี

657.833 / ว484ก