วารี หะวานนท์

การบัญชีธนาคาร : การปฏิบัติงานธนาคารพาณิชย์ / วารี หะวานนท์. - พิมพ์ครั้งที่ 3. - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, 2527. - 598 หน้า.


การบัญชี

657.833 / ว484ก 2527