กาญจนา ใจจ้อย

รายงานการวิจัยเรื่อง ผลลัพธ์การเรียนรู้และความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ในรายวิชา พบ.203 สารสนเทศทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ = Learning outcomes and satisfaction of nursing students on the student-centered teaching of nursing informatics, McCormick Faculty of Nursing, Payap University ผลลัพธ์การเรียนรู้และความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ในรายวิชา พบ.203 สารสนเทศทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ / โดย กาญจนา ใจจ้อย, ประวีดา คำแดง. - เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2561. - ก-จ, 52 หน้า + ซีดี-รอม 1 แผ่น. - รายงานวิจัยชั้นเรียน (มหาวิทยาลัยพายัพ) ; ฉบับที่ 8 . - รายงานวิจัยชั้นเรียน (มหาวิทยาลัยพายัพ) ; ฉบับที่ 8 .

ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2559.


มหาวิทยาลัยพายัพ. คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค --การศึกษาและการสอน--งานวิจัย
มหาวิทยาลัยพายัพ--งานวิจัย


การสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง--งานวิจัย

WY20.5 / ก425ร 2561