พชร สายเพ็ชร์

การสอนภาษาอังกฤษจากภาพยนตร์ / พชร สายเพ็ชร์. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562. - 271 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาพยนตร์ -- ภาพยนตร์กับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ -- การสอนคำศัพท์จากภาพยนตร์ -- การสอนไวยากรณ์จากภาพยนตร์ -- การสอนการออกเสียงจากภาพยนตร์ -- การสอนทักษะการฟังจากภาพยนตร์ -- การสอนทักษะการพูดจากภาพยนตร์ -- การสอนทักษะการอ่านจากภาพยนตร์ -- การสอนทักษะการเขียนจากภาพยนตร์ -- การสอนวัฒนธรรมจากภาพยนตร์ -- การสอนแง่มุมภาษาศาสตร์สังคมจากภาพยนตร์ -- การสอนการแปลจากภาพยนตร์ -- ภาคผนวก: รวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์.

Y62M09BKTCL

9789740338840


ภาษาอังกฤษ--การศึกษาและการสอน
ภาพยนตร์กับภาษา

428.0071 / พ179ก