ขวัญเมือง แก้วดำเกิง

ความรอบรู้ด้านสุขภาพ : ขั้นพื้นฐาน ปฏิสัมพันธ์ วิจารณญาณ / ขวัญเมือง แก้วดำเกิง. - กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง, 2562. - ก-ช, 167 หน้า : ภาพประกอบ.

แนวคิดความรอบรู้ด้านสุขภาพ -- หลักการของความรอบรู้ด้านสุขภาพ -- ระดับของความรอบรู้ด้านสุขภาพ -- การสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพพื้นฐาน -- การสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพขั้นปฏิสัมพันธ์ -- การสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพขั้นวิจารณญาณ -- ความรอบรู้ด้านสุขภาพกับการพัฒนาปัญญาของมนุษย์ -- Health literate organization & happy workplace.

Y63M02BKTDW

9786164856264


Health literacy
ความรอบรู้ทางสุขภาพ

WA590 / ข272ค 2562