มานิต ศรีสุรภานนท์

จิตเภสัชวิทยา = Psychopharmacology / เรียบเรียงโดย มานิต ศรีสุรภานนท์. - เชียงใหม่ : ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2537. - 132 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.

สารส่งผ่านของเซลล์ประสาทและตัวรับ -- หลักทั่วไปของจิตเภสัชวิทยา -- จิตวิทยาเภสัชวิทยาของโรคจิตเภท -- จิตเภสัชวิทยาของโรคซืมเศร้าและโรคย้ำคิดย้ำทำ -- จิตเภสัชวิทยาของโรคอารมณ์แบบสองขั้ว -- จิตเภสัชวิทยาของโรควิตกกังวลและการนอนไม่หลับ.

9745657344


Psychopharmacology
ยาทางจิตเวช

WM402 / ม453จ 2537