วันเพ็ญ แก้วปาน

ภาวะผู้นำ : หลักการและการประยุกต์ในการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน = Leadership : principles and application in community nurse practitioner / วันเพ็ญ แก้วปาน. - พิมพ์ครั้งที่ 2, ฉบับปรับปรุง. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562. - 514 หน้า : ภาพประกอบ.

แนวคิดเกี่ยวกับการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน บทบาทหน้าที่และสมรรถนะภาวะผู้นำสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน -- แนวคิด ทฤษฎีภาวะผู้นำ และการประยุกต์ในการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน -- การติดต่อสื่อสารในการปฏิบัติงานพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน -- การตัดสินใจในการปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน -- ความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน -- แรงจูงใจในการปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน -- การจัดการความขัดแย้งในการปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน -- การเจรจาต่อรองในการปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน -- ทีมงานในการปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน -- ภาวะผู้นำกับการบริหารเปลี่ยนแปลง : แนวคิดการเสริมสร้างศักยภาพภาวะผู้นำทางการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนในศตวรรษที่ 21 และการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยสู่ประเทศไทย 4.0.

Y63M03BKTDW

9786165651240


Leadership
Community health nursing
ภาวะผู้นำ
การพยาบาลอนามัยชุมชน

WY106 / ว435ภ 2562