รัชนีกร สันติธรรม

รายงานการวิจัยเรื่อง ผลของโปรแกรมอาหารต่อการลดอาการปวดและความไม่สุขสบายในสตรีที่มีอาการปวดประจำเดือน = Effects of dietary program on relievingpain and discomfort among women with dysmenorrhea ผลของโปรแกรมอาหารต่อการลดอาการปวดและความไม่สุขสบายในสตรีที่มีอาการปวดประจำเดือน / โดย รัชนีกร สันติธรรม. - เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2562. - ก-ฌ, 129 หน้า. + ซีดี-รอม 1 แผ่น. - รายงานวิจัย (มหาวิทยาลัยพายัพ) ; ฉบับที่ 408 . - รายงานวิจัย (มหาวิทยาลัยพายัพ) ; ฉบับที่ 408 .

ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2559.