มะเร็งเต้านม = Breast cancer / บรรณาธิการ, พรชัย โอเจริญรัตน์ ... [และคนอื่นๆ]. - กรุงเทพฯ : กรุงเทพเวชสาร, 2562. - ก-ฑ, 742 หน้า : ภาพประกอบ.

ส่วนที่ 1. ความรู้พื้นฐานของมะเร็งเต้านม. 1, ศัลยกายวิภาคศาสตร์ของเต้านมสำหรับศัลยแพทย์. 2, อนุพันธุศาสตร์ของมะเร็งเต้านม. 3, อนุชีววิทยาของมะเร็งเต้านม และการนำไปใช้ประโยชน์ -- ส่วนที่ 2. การตรวจวินิจฉัยมะเร็งเต้านม. 4, การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในปัจจุบัน. 5, รังสีวินิจฉัยสำหรับการวินิจฉัยและการดูแลรักษามะเร็งเต้านม. 6, การเจาะดูดเซลล์ด้วยเข็มขนาดเล็กและการเจาะตัดเนื้อเยื่อด้วยเข็มของรอยโรคเต้านม. 7, พยาธิวิทยาของมะเร็งเต้านมสำหรับศัลยแพทย์ -- ส่วนที่ 3. แนวทางการผ่าตัดรักษามะเร็งเต้านม. 8, มะเร็งเต้านมแบบไม่ลุกลามออกนอกท่อนํ้านม. 9, การวางแผนตำแหน่งแผลผ่าตัดที่เหมาะสมในมะเร็งเต้านม. 10, การผ่าตัดสงวนเต้านม. 11, การผ่าตัดลดขนาดเต้านมเพื่อการรักษามะเร็งเต้านม. 12, การผ่าตัดเต้านมออกทั้งหมด. 13, การผ่าตัดแบบส่องกล้อง และการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดมะเร็งเต้านม. 14, การรักษามเร็งเต้านมโดยการจี้ทำลาย. 15, การผ่าตัดเต้านมออกทั้งเต้าเพื่อป้องกันมะเร็ง. 16, การผ่าตัดต่อมนํ้าเหลืองเซนติเนล. 17, การผ่าตัดเลาะต่อมนํ้าเหลืองที่รักแร้ -- ส่วนที่ 4. แนวทางการผ่าตัดรักษามะเร็งเต้านม. 18, มะเร็งแพร่กระจายมาที่ต่อมนํ้าเหลืองรักแร้โดยไม่พบมะเร็งปฐมภูมิ. 19, แนวทางการตรวจรักษาเนื้องอกฟิลโลด. 20, มะเร็งเต้านมที่พบไม่บ่อย. 21, มะเร็งเต้านมในผู้ชาย. 22, มะเร็งเต้านมในหญิงตั้งครรภ์. 23, บทบาทของการผ่าตัดเต้านมและต่อมนํ้าเหลืองรักแร้ในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจาย. 24, บทบาทของการผ่าตัดก้อนมะเร็งที่กระจายไปยังอวัยวะอื่นจากมะเร็งเต้านม -- ส่วนที่ 5. หลักการและแนวทางการผ่าตัดเสริมสร้างเต้านม. 25, หลักการผ่าตัดเสริมสร้างเต้านม. 26, การเสริมสร้างเต้านมโดยใช้กล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อไขมันบริเวณหลัง. 27, การผ่าตัดเสริมสร้างเต้านมโดยใช้กล้ามเนื้อและไขมันหน้าท้อง. 28, การเสริมสร้างเต้านมด้วยเนื้อเยื่อไขมันและเซลล์ต้นกำเนิด. 29, การผ่าตัดเสริมสร้างหัวนมใหม่ -- ส่วนที่ 6. การให้การรักษาเสริมในมะเร็งเต้านม. 30, การให้ยานำล่วงหน้าก่อนผ่าตัดในมะเร็งเต้านม. 31, การให้ยาเคมีบำบัดและยามุงเป้าเพื่อการรักษาเสริมในมะเร็งเต้านม. 32, การให้ยาเคมีบำบัดและยามุ่งเป้าในผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจาย. 33, การให้ยาฮอร์โมนบำบัดในมะเร็งเต้านม. 34, การรักษาโดยภูมิคุ้มกันบำบัดในมะเร็งเต้านม. 35, การแพทย์แม่นยำในมะเร็งเต้านม. 36, หลักการของรังสีรักษาในมะเร็งเต้านม. 37, การรักษาด้วยรังสีแบบเฉพาะที่ในมะเร็งเต้านม.

Y63M05BKTDW

9786164433489


Breast neoplasms
เต้านม--มะเร็ง

WP870 / ม287 2562