นิราศศิริ โรจนธรรมกุล

การพยาบาลผู้สูงอายุ : ด้านการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิต = Nursing care for elderly : physiology and mental health aspect / นิราศศิริ โรจนธรรมกุล. - กรุงเทพฯ : ไทยควอลิตี้บุ๊คส์, 2563. - 11, 253 หน้า : ภาพประกอบ.

มโนทัศน์การพยาบาลผู้สูงอายุ -- ทฤษฎีความสูงอายุ -- การเปลี่ยนแปลงตามวัยในผู้สูงอายุ -- ปัญหาของผู้สูงอายุ -- สุขภาพจิตและปัญหาสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ -- การดูแลสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ -- การดูแลสุขภาพกายของผู้สูงอายุ.

Y63M07BKTDW

9786165146586


Geriatric nursing
การพยาบาลผู้สูงอายุ

WY152 / น656ก 2563