ทบทวนการพยาบาลผู้สูงอายุ = GNR : geriatric nursing review / เพื่อนช่วยจำ. - [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2563. - 220 หน้า.

แนวคิดการพยาบาลผู้สูงอายุ -- เจตคติ และจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุ -- ทฤษฎีความสูงอายุ -- การเปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุ -- การประเมินสุขภาพผู้สูงอายุ -- การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ -- การพยาบาล Geriatric syndrome -- การฟื้นฟูสภาพและภาวะเจ็บป่วยเรื้อรังในผู้สูงอายุ -- ยาสำหรับผู้สูงอายุ.

Y63M07BKTDW

9786165651912


Geriatric nursing
การพยาบาลผู้สูงอายุ

WY152 / พ953ท 2563