รุ่งรัตน์ สุขะเดชะ

การบริหารการพยาบาล = Nursing administration / รุ่งรัตน์ สุขะเดชะ และ รัชนี ศุจิจันทรรัตน์. - นครราชสีมา : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล, 2562. - 212 หน้า : ภาพประกอบ.

แนวคิดและทฤษฎีการบริหาร -- กระบวนการบริหารการพยาบาล -- การจัดองค์การ การอำนวยการ และการประสานงาน -- การบริหารงานบุคคลและการวางแผนบุคลากร: แนวคิดเบื้องต้น -- การสรรหา การคัดเลือก และการมอบหมายงาน -- การพัฒนาบุคลากร -- การประเมินผลการปฏิบัติงาน -- การจัดอัตรากำลังบุคลากรพยาบาลและตารางการปฏิบัติงาน -- การบริหารงานหอผู้ป่วย -- การบริหารงานคุณภาพ -- ภาวะผู้นำทางการพยาบาล.

Y63M07BKTDW

9789746301916


Nurse administrators
การพยาบาล--การบริหาร

WY105 / ร633ก 2562