ปราณี พรรณวิเชียร.

การพยากรณ์ธุรกิจ / ปราณี พรรณวิเชียร - กรุงเทพฯ : คณะวิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาวิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ, 2525 - 149 หน้า


การจัดการธุรกิจ

658 / ป664ก