ปีเตอร์, โธมัส เจ.

ดั้นด้นหาความเป็นเลิศประสบการณ์จากบริษัทอเมริกันชั้นนำของโลก = / โธมัส เจ. ปีเตอร์ ; - กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2528 - 222 หน้า


การจัดการธุรกิจ

658 / ป641ด