สิริรัตน์ จันทรมะโน

การสร้างผลงานทางวิชาการสำหรับพยาบาลวิชาชีพ / สิริรัตน์ จันทรมะโน. - เชียงใหม่ : วาสนาการพิมพ์, 2563. - ก-จ, 136 หน้า : ภาพประกอบ.

จุดเริ่มต้นแห่งความสำเร็จ -- กระบวนการพยาบาลกับกระบวนการวิจัย -- การสร้างนวัตกรรมทางการพยาบาล -- การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย -- การสร้างเครื่องมือวิจัย -- การวิเคราะห์ข้อมูล.

9786165653145