กรณีศึกษาด้านบริหารธุรกิจของไทย : การบริหารทั่วไป / ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - [กรุงเทพฯ] : ศูนย์, 2533 - 133 หน้า


การจัดการธุรกิจ

658 / ม246ก