สมยศ นาวีการ.

การบริหารแบบมีส่วนร่วม = Participative management / สมยศ นาวีการ. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2525. - 231 หน้า.


การจัดการ
การบริหารงานบุคคล

658 / ส274ก