สมยศ นาวีการ.

การบริหารธุรกิจ / สมยศ นาวีการ, ผุสดี รุมาคม - ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 - กรุงเทพฯ : ดวงกมล, 2522 - 514 หน้า


การจัดการธุรกิจ

658 / ส274ก 2522