สมยศ นาวีการ.

การบริหารธุรกิจ / สมยศ นาวีการ - ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 4 - กรุงเทพฯ : บรรณกิจ, 2530 - 513 หน้า

9742203962


การจัดการธุรกิจ

658 / ส274ก 2530