องค์การและการจัดการ / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช - พิมพ์ครั้งที่ 3 - กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2526 - 2 เล่ม - เอกสารการสอนชุดวิชา องค์การและการจัดการ . - เอกสารการสอนชุดวิชา องค์การและการจัดการ .


การจัดการ
การบริหารงานบุคคล
การจัดองค์การ

658 / ม246อ 2526