อุทัย หิรัญโต.

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ / อุทัย หิรัญโต - กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2529 - 134 หน้า

9742753806


การจัดการธุรกิจ

658 / อ821ค