อุทัย หิรัญโต.

เทคนิคการบริหาร / อุทัย หิรัญโต - กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2525 - 311 หน้า


การจัดการสำนักงาน.
การจัดการ

658 / อ821ท

WY105 / อ44ท 2525