ธงชัย สันติวงษ์.

พฤติกรรมของบุคคลในองค์การ / โดย ธงชัย สันติวงษ์ และ ชัยยศ สันติวงษ์ - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เจริญทัศน์, 2522 - 151 หน้า


พฤติกรรมองค์การ.
การจัดการองค์การ

658.001 / ธ118พ