ธงชัย สันติวงษ์.

พฤติกรรมบุคคลในองค์การ / ธงชัย สันติวงษ์, ชัยยศ สันติวงษ์ - กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2526 - 159 หน้า

Y44 M09 D51

9740752616


พฤติกรรมองค์การ.
การจัดการองค์การ

658.001 / ธ118พ