อนุกูล เยี่ยงพฤกษาวัลย์.

ผู้นำกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคน / อนุกูล เยี่ยงพฤกษาวัลย์ - กรุงเทพฯ : สายใจ, [2533?] - 208 หน้า


พฤติกรรมองค์การ.
การจัดการ
ผู้นำ

658.001 / อ184ผ