แฮมบลิน, เอ. ซี.

การประเมินผลและการควบคุมการฝึกอบรม = Evaluation and control of training / เอ. ซี. แฮมบลิน ; แปลโดย ปรีชา ศรีวาลัย - กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2525 - 301 หน้า - งานแปลของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ; อันดับที่ 66 . - งานแปลของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ; อันดับที่ 66 .


การฝึกอบรม--การประเมิน.

658.3124 / ฮ851ก